Vyřešíme Vaše problémy

Advokátní služby,
které Vám pomohou

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

obecná problematika veřejných zakázek, organizování veřejných zakázek, zastupování zadavatele veřejné zakázky, zastupování uchazeče o veřejnou zakázku.

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Kompletní právní servis pro malé, střední i velké podniky, zakládání a správa obchodních společností, jejich zrušení, likvidace a zánik, rejstříková řízení, změny základního kapitálu, kapitálové fondy, holdingové uspořádání, vztahy ovládaných a ovládajících osob, dispozice s podnikem, akcie, stanovy a další dokumenty obchodních společností, poradenství při organizaci a vedení jednání orgánů všech typů společností.

SPORNÁ AGENDA V CIVILNÍM ŘÍZENÍ

Zastupování klientů v řízeních před českými obecnými soudy a v rozhodčích řízeních.

NEMOVITOSTI

Prodej, koupě a nájmy nemovitostí, bytů a nebytových prostor, developerské projekty.

INSOLVENCE

Zastupování věřitelů v řízeních podle insolvenčního zákona, účast ve věřitelských výborech, zastupování insolvenčního správce ve sporech souvisejících s výkonem jeho funkce.

OBCHODNÍ SMLOUVY

Všechny typy obchodních smluv včetně nepojmenovaných kontraktů.

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

Jednání s dlužníky, konkurzní a vyrovnávací řízení, likvidace, zastupování v exekučním řízení o výkonu rozhodnutí.

PRACOVNĚ PRÁVNÍ AGENDA A ZÁLEŽITOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA

Pracovní povolení, povolení k pobytu, pracovní a manažerské smlouvy, smlouvy o poskytování služeb a konzultační smlouvy, zaměstnávání cizinců.

TRESTNÍ PRÁVO

Obhajoba klientů v řízení přípravném, v řízení před soudem, zastupování poškozených a zůčastněných osob, konzultace trestněprávní problematiky.

SPRÁVNÍ PRÁVO

Zastupování klientů ve správních řízeních před orgány státní správy, žaloby proti rozhodnutím orgánů státní správy a zastupování v řízeních a těchto žalobách.