Naše služby

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

kompletní právní servis pro malé, střední i velké podniky, zakládání a správa obchodních společností, jejich zrušení, likvidace a zánik, rejstříková řízení, změny základního kapitálu, kapitálové fondy, holdingové uspořádání, vztahy ovládaných a ovládajících osob, dispozice s podnikem, akcie, stanovy a další dokumenty obchodních společností, poradenství při organizaci a vedení jednání orgánů všech typů společností

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

obecná problematika veřejných zakázek, organizování veřejných zakázek, zastupování zadavatele veřejné zakázky, zastupování uchazeče o veřejnou zakázku

SPORNÁ AGENDA V CIVILNÍM ŘÍZENÍ

zastupování klientů v řízeních před českými obecnými soudy a v rozhodčích řízeních

INSOLVENCE

zastupování věřitelů v řízeních podle insolvenčního zákona, účast ve věřitelských výborech, zastupování insolvenčního správce ve sporech souvisejících s výkonem jeho funkce  

NEMOVITOSTI

prodej, koupě a nájmy nemovitostí, bytů a nebytových prostor, developerské projekty

OBCHODNÍ SMLOUVY

všechny typy obchodních smluv včetně nepojmenovaných kontraktů

VYMÁHÁNÍ POHLEDÁVEK

jednání s dlužníky, konkurzní a vyrovnávací řízení, likvidace, zastupování v exekučním řízení o výkonu rozhodnutí

PRACOVNĚ PRÁVNÍ AGENDA A ZÁLEŽITOSTI CIZINECKÉHO PRÁVA

pracovní povolení, povolení k pobytu, pracovní a manažerské smlouvy, smlouvy o poskytování služeb a konzultační smlouvy, zaměstnávání cizinců

TRESTNÍ PRÁVO

obhajoba klientů v řízení přípravném, v řízení před soudem, zastupování poškozených a zůčastněných osob, konzultace trestněprávní problematiky

SPRÁVNÍ PRÁVO

zastupování klientů ve správních řízeních před orgány státní správy, žaloby proti rozhodnutím orgánů státní správy a zastupování v řízeních a těchto žalobách